Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Kaszubscy Publikatorzy etnograficzni

10 maj 2012r.

Wojciech Błaszkowski (w maju 1973 r. przeszedł na e- meryturę), znawca przede wszystkim drewnianego budo­wnictwa kaszubskiego. W To­runiu, gdzie za życia prof. Ste­lmachowskiej było centrum e- tnograficznych badań kaszubo- znawczych, obecnie tylko w niewielkim zakresie interesu­ją się Kaszubami Jadwiga Klimaszewska i Maria Znamierowska - Priif- f e r o w a. Jedyną dużą ka­szubską publikacją etnogra­ficzną ostatnich lat, pocho­dzącą ze środowiska toruń­skiego, jest monografia Ka­szubi bytomscy Ryszarda Ku- kiera. Konsekwentnie bada­niami na Kaszubach w za­kresie wycinkowego proble­mu kaszubskiego rybołówstwa przybrzeżnego zajmuje się uniwersytecki ośrodek łódzki.