Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Czersk

10 May 2012r.

Czersk.Oto jedno z nielicznych 73 chyba miast, które nie ma — rynku! Śródmieście stanowi tu dawna wieś ulicowa, bo­wiem Czersk jest miastem młodym, zaledwie od 1926 ro­ku. Ale rodowód ma czcigod­ny — istniał już we wczes­nym średniowieczu i należał do ziemstwa zaborskiego. Jako że wyrósł w centrum Borów Tucholskich, kwitnie w nim prze­mysł drzewny: tartaki i fa­bryka mebli, producent eks­portowy. Jest też Czersk du­żym węzłem kolejowym i to właśnie wybudowanie linii kolejowej Chojnice — Tczew w roku 1873 przyczyniło się do awansu i rozwoju dawnej wsi. W stosunkowo krótkim czasie liczba mieszkańców wzrosła z niespełna dwóch do około ośmiu tysięcy.


Badacze językowi - mowa nadmorska

10 May 2012r.

Nie sposób wymienić wszy­stkich badaczy, którzy się zajmowali zagadnieniami ję­zykoznawczymi, więc tylko ważniejsi: Kaszuba ks. Gu­staw Pobłocki, Wielko­polanin Leon Biskupski, Małopolanin Stefan Ramult, autor między innymi Słownika języka pomorskie­go czyli kaszubskiego i Sta­tystyki ludności kaszubskiej. Ramułt przyjął stanowisko odmienne niż iotychczasowi badacze, głosił mianowicie, że kaszubszczyzna nie jest "na­rzeczem polskim, lecz stano­wi odrębny język ludów po­morskich, które tworzyły on­giś odrębny naród. Teoria Ramułta wywołała w świe­cie nauki prawdziwą burzę; wypowiadali się uczeni tej miary co Jan Baudouin Courtenay i Aleksander Bruckner.


Czersk — Miradowo

04 July 2013r.

Czersk — Miradowo Od 1382 prawo miejskie chełmińskie. Od XVII w. siedziba dóbr tzw. Ekonomii Czerskiej. Zniszczona w czasie wojen szwedzkich, w następstwie I rozbioru włączona do Prus. W nocy z 21/2211 1832 wieś była miejscem noclegu jednej z kolumn internowanych powstańców listopadowych udających się do Francji. Prowadził ją por. W. Pol („Nocleg w Czersku" w Pieśniach Janusza"). Za czasów pruskich pozbawiony praw miejskich, chociaż rozwijał się jako ośrodek przemysłowy i kolejowy na linii Chojnice — Tczew.