Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Człuchów

10 May 2012r.

Gród człuchowski, wcho­dzący w skład kasztelanii szczytneńskiej, co najmniej od połowy XIII stulecia strzegł pogranicza Pomorza Gdań­skiego. Znajdował się on na półwyspie Kujawy oblanym jeziorami, z których bierze początek rzeczułka Chrzęstowa, dopływ Gwdy. W końcu XIII wieku Człuchów stał się centrum rozległych dóbr na­danych przez Łokietka Miko­łajowi z Pońca.


Człuchów w XVIII wieku

10 May 2012r.

w XVIII wieku Człuchów spło­nął niemal doszczętnie aż cztery razy, przy czym dwu­krotnie czerwony kur atako­wał również zamek — po- krzyżacka warownia została rozebrana. Być może dlatego w legendach miejscowych mowa tylko o fragmencie zamczyska, o wieży, pod któ­rej szczytem widoczna jest granitowa "belka" do zawie­szania ongiś żelaznego kosza z ogniem, którym to sygna­łem powiadamiała krzyżacka załoga Człuchowa sąsiednie zakonne zamki o grożącym jej niebezpieczeństwie. Belka miewała jednak i inne zasto­sowania.


Badacze językowi - mowa nadmorska

10 May 2012r.

Nie sposób wymienić wszy­stkich badaczy, którzy się zajmowali zagadnieniami ję­zykoznawczymi, więc tylko ważniejsi: Kaszuba ks. Gu­staw Pobłocki, Wielko­polanin Leon Biskupski, Małopolanin Stefan Ramult, autor między innymi Słownika języka pomorskie­go czyli kaszubskiego i Sta­tystyki ludności kaszubskiej. Ramułt przyjął stanowisko odmienne niż iotychczasowi badacze, głosił mianowicie, że kaszubszczyzna nie jest "na­rzeczem polskim, lecz stano­wi odrębny język ludów po­morskich, które tworzyły on­giś odrębny naród. Teoria Ramułta wywołała w świe­cie nauki prawdziwą burzę; wypowiadali się uczeni tej miary co Jan Baudouin Courtenay i Aleksander Bruckner.