Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

Obrzędowośc i sztuka ludowa miejscowości nadmorskich

10 May 2012r.

Na przełomie naszego stu­lecia na Pomorze dociera no­we, modne u schyłku XIX wieku słowo: folklor. Rozwija się regionalizm. Na Kaszu­bach znajduje on wyraz w powstaniu w 1907 roku nie­mieckiego Kaszubskiego To­warzystwa Ludoznawczego. Należą do niego zarówno Niemcy, jak i Polacy. Współ­twórcami Towarzystwa są Fryderyk Lorentz i Izy­dor G u 1 g o w s k i (patrz pod G). Zagadnienia dotyczące historii, etnografii, a także językoznawstwa poruszane są również na łamach „Gryfa"W dwudziestoleciu między­wojennym znaczne zasługi, dla rozwijających się badań nad Kaszubami ma Instytut Bałtycki, którego nakładem ukazują się liczne prace z za­kresu historii, gospodarki i kultury ludowej Pomorza Gdańskiego. Pojawiają się no­we nazwiska badaczy Kaszub. Są to przede wszystkim: Wła­dysław Pniewski, Bożena Stel­machowska, Paweł Czapiew­ski, Gerard Labuda, Włady­sław Łęga, Andrzej Bukowski Bernard Sychta. Dr Pniewski, profesor Gimnazjum Polskiego w Gdańsku, zamordowany w czasie ostatniej wojny przez hitlerowców, szczególnie in­teresując się sprawami li­teratury kaszubskiej kierował jednocześnie redakcją czaso­pisma „Gryf" wznowionego w latach trzydziestych. Zmarła w 1956 roku prof. dr Stelmachowska po­łożyła duże zasługi w dzie­dzinie etnografii Kaszub, a przede wszystkim kaszubskiej obrzędowości i sztuki ludo­wej. Wykazała ona między innymi, że Kaszuby stanowią pod względem kultury ludo­wej jednostkę zbliżającą się kulturowo do Mazowsza, Ku­jaw i Wielkopolski, zdecydo­wanie jednak odmienną od innych polskich regionów. Po ostatniej wojnie prof. Stelma­chowska skierowała swe za­interesowania na tereny sło­wińskie, szukając wzajem­nych powiązań między Sło- wińcami a Kaszubami oraz in­nymi grupami ludnościowy­mi Pomorza. Związana z Uni­wersytetem Mikołaja Koper­nika w Toruniu, pozostawiła grupę uczniów, do których należał między innymi Jan Eompski (patrz pod R). Już po śmierci prof. Stelma­chowskiej ukazał się zeszyt polskich strojów ludo­wych, zawierający jej rekon­strukcję stroju kaszubskiego (1959).

ocena 3.9/5 (na podstawie 97 ocen)

Dobrze dobrane noclegi dla turysty jedynie z naszym poradnikiem.
wczasy, obrzędy, Kaszuby