Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

Prof.Bieszk

11 May 2012r.

Ileż to roczników absol­wentów gimnazjum chojnic­kiego z serdecznym wzrusze­niem, szacunkiem i wdzięcz­nością wspomina profesora Stefana Bieszka, niestrudze­nie czynnego, zawsze pogod­nego i życzliwego i wiecznie młodego mimo białej jak mleko, wspaniałej brody i si­wej burzy włosów! Urodził się 3 lipca 1895 roku we Fry­burgu badeńskim. Ojciec Ste­fana, Ferdynand, wyemigro­wał tu z Pomorza, już za czasów studenckich prześla­dowany za działalność pa­triotyczną. Dom Bieszków we Fryburgu staje się oazą pol­skości i miejscem spotkań wybitnych rodaków — gościł w nim również parokrotnie Władysław Mickiewiczsyn poety. Tutaj też Stefan Bieszk rozpoczął studia uni­wersyteckie. Dyplomy w za­kresie filologii klasycznej i językoznawstwa porównaw­czego otrzymał już jednak w Poznaniu, gdy Bieszkowie, po odzyskaniu przez Polskę nie­podległości, wracają do kraju i gdy pan Ferdynand obej­muje dyrekcję gimnazjum w Chojnicach. Syn również wstępuje na drogę pracy pe­dagogicznej. W latach 1920— —1934 uczy łaciny i greki w tymże gimnazjum chojnickim, potem kilka lat przebywa w Zamościu, by w roku 1937 powrócić na Pomorze, do Chełmna. Ale program zajęć szkolnych nigdy nie wyczer­pywał kontaktów profesora Bieszka z młodzieżą. Uzupeł­niało je harcerstwo. Był więc współzałożycielem I Drużyny Harcerskiej im. Kościuszki na Pomorzu, pierwszej poza­szkolnej drużyny żeglarskiej i I Kręgu Starszoharcerskie- go. Wspominają do dziś jego uczniowie niezapomniane "wy­cieczki piesze i wodne z pro­fesorem. Obok pedagogiki życie wypełniały mu również inne sprawy — u podłoża wszystkich było umiłowanie rodzimych Kaszub. Ono dyk­tuje twórczość Bieszka, lite­racką i publicystyczną. W dorobku: historia Chojnic i okolicy, Kaszebsczie sonete XXXVI, kilka szołobułek (patrz pod S) dla scenek a- matorskich, jak Pokorno Ró­ża i Kowól czarownik oraz dramaty historyczne, wśród nich o filomatach chojnic­kich (patrz pod F) zatytuło­wany Tobie Ojczyzno. W la­tach międzywojennych pisuje Bieszk również artykuły dru­kowane na łamach „Zrzeszy Kaszebskiej" (patrz CZASO­PIŚMIENNICTWO). W roku 1956 brał czynny udział w organizowaniu Zrzeszenia Ka- szubsko-Pomorskiego

ocena 3.9/5 (na podstawie 97 ocen)

Czas na wczasy - Twój czas.
wczasy, ludzie, Kszuby