Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 12  Następna >

Białogard

10 May 2012r.

BIAŁOGARDA - Zwana też Białągórą lub Belgardem, leży na połowie drogi między Lęborkiem a Łebą. Dziś jest to niewielka wioska, malowniczo rozciąga­jąca się na wyżynie i jej zboczu, u stóp którego płynie Lędziechowska Struga. O dawnej świetności Białogardy przypominają jedynie pozo­stałości potężnych umocnień ziemnych na wyniosłym o- bronnym cyplu, górującym nad bagnistą doliną — ślady ogromnej ośmiometrowej fosy i wał, który jeszcze teraz ma około sześciu metrów wyso­kości i z którego warto spoj­rzeć na rozległą dolinę Łeby.


Beloce to mieszkańcy Kępy Swarzewskiej

10 May 2012r.

BELOCE - To mieszkańcy Kępy Swarzewskiej, Oksywskiej i częś­ciowo Puckiej, zwani tak ze względu na szczególną od­mianę języka. Kaszubi ci belóczą, czyli wymawiają głoskę „1" tam, gdzie inni mówią „ł".


Bazuna

10 May 2012r.

BAZUNA -To wielka drewniana ka­szubska trąba pasterska. Słu­żyła ona również do dawa­nia sygnałów orientacyjnych czy ostrzegawczych w czasie mgieł jesiennych lub zimo­wych zadymek.


Kaszubska tradycja malowania

10 May 2012r.

Rodzina Basman.Jest ich w Gnieżdżewie pięć: matka i cztery córki — wszystkie malują na szkle. Anna Basman malowała „od zawsze", kopiując obrazki z pocztówek. Porzucając cudze wzory zamieniła papier na szkło dopiero po kursie zor­ganizowanym w 1958 roku przez Wojewódzki Dom Twór­czości Ludowej w Gdańsku dla przypomnienia starej ka­szubskiej tradycji malowideł na szkle (patrz pod M). Gertru­da, najstarsza z jej córek, miała wtedy siedem lat, He­nia pięć, Danusia dopiero rok, a Elżuni jeszcze nie było na świecie.


Grono kaszubskich jezykoznawców

10 May 2012r.

Do grona najwybitniejszych językoznawców interesują­cych się Kaszubami ze szkoły prof. Stiebera należą Zuzan­na Topolińska i Hanna Popowska - Taborska. Kaszubszczyzna stanowi rów­nież przedmiot zainteresowa­nia Jadwigi Z i e n i u k o- w e j, Ewy Feleszko (Rze- telskiej-Kamińskiej), Jadwigi Majowej, Kwiryny Han­dke i innych badaczek z kręgu tego wybitnie sfemini­zowanego zespołu.


Kaszubscy Publikatorzy etnograficzni

10 May 2012r.

Wojciech Błaszkowski (w maju 1973 r. przeszedł na e- meryturę), znawca przede wszystkim drewnianego budo­wnictwa kaszubskiego. W To­runiu, gdzie za życia prof. Ste­lmachowskiej było centrum e- tnograficznych badań kaszubo- znawczych, obecnie tylko w niewielkim zakresie interesu­ją się Kaszubami Jadwiga Klimaszewska i Maria Znamierowska - Priif- f e r o w a. Jedyną dużą ka­szubską publikacją etnogra­ficzną ostatnich lat, pocho­dzącą ze środowiska toruń­skiego, jest monografia Ka­szubi bytomscy Ryszarda Ku- kiera. Konsekwentnie bada­niami na Kaszubach w za­kresie wycinkowego proble­mu kaszubskiego rybołówstwa przybrzeżnego zajmuje się uniwersytecki ośrodek łódzki.


Historia Pomorza i Kaszub

10 May 2012r.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Pomorze Gdańskie znalazło się w cen­trum zainteresowania rów­nież wielu innych naukow­ców. Badacze historii Pomo­rza i Kaszub związani są głównie z dwoma ośrodkami: Gdańskiem i Toruniem. Oto nazwiska najważniejszych: w ośrodku toruńskim są to Ma­rian Biskup, Antoni Czachorowski, Karol Gór­ski, Marian Gumowski, Kazimierz Jasiński, Jan Powierski, Donald S t e- y e r, Krystyna Zielińska; w ośrodku gdańskim — Stani­sław Gierszewski, Stani­sław Mielczarski, Wac­ław Odyniec, Edwin Rozenkranz, Roman Wapiński. Nie można również pominąć Kazimierza Śląs­kiego i Brygidy K ii r b i- s ó w n y — znanych pomorzo- znawców poznańskich; Władysława Czaplińskiego oraz Teresy i Ryszarda Kiersnowsltich z Wrocławia, Tadeusza Cieślaka z War­szawy oraz księży Kazimierza Dąbrowskiego i Anto­niego Liedtkego z Pelpli­na.


Strona 4 z 12, < Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 12  Następna >