Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  3  4  [5]  6  7  ... 12  Następna >

Obrzędowośc i sztuka ludowa miejscowości nadmorskich

10 maj 2012r.

Na przełomie naszego stu­lecia na Pomorze dociera no­we, modne u schyłku XIX wieku słowo: folklor. Rozwija się regionalizm. Na Kaszu­bach znajduje on wyraz w powstaniu w 1907 roku nie­mieckiego Kaszubskiego To­warzystwa Ludoznawczego. Należą do niego zarówno Niemcy, jak i Polacy. Współ­twórcami Towarzystwa są Fryderyk Lorentz i Izy­dor G u 1 g o w s k i (patrz pod G). Zagadnienia dotyczące historii, etnografii, a także językoznawstwa poruszane są również na łamach „Gryfa"


Badacze językowi - mowa nadmorska

10 maj 2012r.

Nie sposób wymienić wszy­stkich badaczy, którzy się zajmowali zagadnieniami ję­zykoznawczymi, więc tylko ważniejsi: Kaszuba ks. Gu­staw Pobłocki, Wielko­polanin Leon Biskupski, Małopolanin Stefan Ramult, autor między innymi Słownika języka pomorskie­go czyli kaszubskiego i Sta­tystyki ludności kaszubskiej. Ramułt przyjął stanowisko odmienne niż iotychczasowi badacze, głosił mianowicie, że kaszubszczyzna nie jest "na­rzeczem polskim, lecz stano­wi odrębny język ludów po­morskich, które tworzyły on­giś odrębny naród. Teoria Ramułta wywołała w świe­cie nauki prawdziwą burzę; wypowiadali się uczeni tej miary co Jan Baudouin Courtenay i Aleksander Bruckner.


Mowa kaszubska jezykiem nadbałtyckim

10 maj 2012r.

Mowa kaszubska zwróciła uwagę filologów, stała się przedmiotem badań nauko­wych już ponad sto lat temu. Pierwszy dał w tym kierun­ku podnietę — rozbudził za­interesowania kaszubologicz- ne — Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764— —1855), z pochodzenia Mazur, lektor języka polskiego w Gimnazjum 'Akademickim w Gdańsku. W swym Słowniku niemiecko-polskim, wydanym w 1823 roku, Mrongowiusz napisał w przedmowie: „By­łoby dla historyków rzeczą wielce pożyteczną, gdyby ja­kiś polski językoznawca zech­ciał wszystkie wsie kaszub­skie objechać, pozbierać stare wyrazy i wydać dialektyczny słownik kaszubski". Sam przytoczył też na końcu swe­go słownika szereg charakte­rystycznych wyrażeń kaszub­skich.


Czersk

10 maj 2012r.

Czersk.Oto jedno z nielicznych 73 chyba miast, które nie ma — rynku! Śródmieście stanowi tu dawna wieś ulicowa, bo­wiem Czersk jest miastem młodym, zaledwie od 1926 ro­ku. Ale rodowód ma czcigod­ny — istniał już we wczes­nym średniowieczu i należał do ziemstwa zaborskiego. Jako że wyrósł w centrum Borów Tucholskich, kwitnie w nim prze­mysł drzewny: tartaki i fa­bryka mebli, producent eks­portowy. Jest też Czersk du­żym węzłem kolejowym i to właśnie wybudowanie linii kolejowej Chojnice — Tczew w roku 1873 przyczyniło się do awansu i rozwoju dawnej wsi. W stosunkowo krótkim czasie liczba mieszkańców wzrosła z niespełna dwóch do około ośmiu tysięcy.


Człuchów w XVIII wieku

10 maj 2012r.

w XVIII wieku Człuchów spło­nął niemal doszczętnie aż cztery razy, przy czym dwu­krotnie czerwony kur atako­wał również zamek — po- krzyżacka warownia została rozebrana. Być może dlatego w legendach miejscowych mowa tylko o fragmencie zamczyska, o wieży, pod któ­rej szczytem widoczna jest granitowa "belka" do zawie­szania ongiś żelaznego kosza z ogniem, którym to sygna­łem powiadamiała krzyżacka załoga Człuchowa sąsiednie zakonne zamki o grożącym jej niebezpieczeństwie. Belka miewała jednak i inne zasto­sowania.


Człuchów

10 maj 2012r.

Gród człuchowski, wcho­dzący w skład kasztelanii szczytneńskiej, co najmniej od połowy XIII stulecia strzegł pogranicza Pomorza Gdań­skiego. Znajdował się on na półwyspie Kujawy oblanym jeziorami, z których bierze początek rzeczułka Chrzęstowa, dopływ Gwdy. W końcu XIII wieku Człuchów stał się centrum rozległych dóbr na­danych przez Łokietka Miko­łajowi z Pońca.


Chłapowo dziś

10 maj 2012r.

Coraz czesciej widzimy jak powieksza sie mijscowosc turystyczna o nazwie Chłapowo, niegdys osada rybacka zamieszkiwana przez rolników


Strona 5 z 12, < Poprzednia  1 ...  3  4  [5]  6  7  ... 12  Następna >